Finančné inštitúcie a bankovníctvo

Finančníctvo je oblasť, ktorá sa zaoberá štúdiom investícií. Zahŕňa dynamiku aktív a pasív v čase v podmienkach rôznych stupňov neistoty a rizika. Možno ho definovať aj ako vedu peňažného manažmentu. Financie sa zameriavajú na oceňovanie aktív na základe ich úrovne rizika a očakávanej miery návratnosti. Financie možno rozdeliť do troch rôznych podkategórií: verejné financie, podnikové financie a osobné financie. Osobné financie môžu zahŕňať platby za vzdelávanie, financovanie predmetov dlhodobej spotreby, ako sú nehnuteľnosti a automobily, poistenia, napr. zdravotné a majetkové poistenie, investície a úspory na dôchodok (Lån 1000). Osobné financie môžu zahŕňať aj vyplatenie úveru alebo dlhových záväzkov. Niekoľko kľúčových oblastí osobného finančného si spomenieme nižšie.

Finančná pozícia je zameraná na pochopenie dostupných osobných zdrojov preskúmaním čistej hodnoty a peňažného toku domácností. Čistá hodnota je bilancia osoby, vypočítaná pripočítaním všetkých aktív tejto osoby, mínus všetky záväzky domácnosti. Z tejto analýzy môže finančný plánovač určiť, do akej miery a v akom čase sa môžu splniť osobné ciele. Primeraná ochrana je viac menej analýza toho, ako chrániť domácnosť pred nepredvídanými rizikami. Tieto riziká možno rozdeliť na nasledovné: majetok, smrť, zdravotné postihnutie, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť. Niektoré z týchto rizík môžu byť samo záručné, zatiaľ čo väčšina bude vyžadovať kúpu poistnej zmluvy. Určenie toho, koľko poistenia dostanete za nákladovo najefektívnejších podmienok vyžaduje vedomosti o trhu pre osobné poistenie. Majitelia firiem, odborníci, športovci a celebrity potrebujú špecializovaných profesionálov v oblasti poistenia, aby sa dostatočne chránili. Vzhľadom na to, že poistenie má aj niektoré daňové výhody, môže byť použitie investičných produktov poistenia rozhodujúcou súčasťou celkového investičného plánovania.

Daňové plánovanie zahŕňa zvyčajne daň z príjmov a je jediným najväčším nákladov v domácnosti. Riadenie daní nie je otázkou, či budete platiť dane, ale kedy a koľko. Vláda poskytuje mnohé stimuly vo forme daňových odpočtov a úverov, ktoré možno použiť na zníženie celoživotného daňového zaťaženia. Väčšina moderných vlád používa progresívnu daň. Zvyčajne ak vzrastá príjem, musí sa zaplatiť vyššia daň. Pochopenie toho, ako využiť množstvo daňových úľav pri plánovaní svojich osobných financií, môže mať významný vplyv, v ktorom môže dlhodobo ušetriť peniaze.

Cieľ investovania a akumulácie označuje plánovanie toho, ako získať dostatok peňazí – pre veľké nákupy a životné udalosti – to je to, čo väčšina ľudí považuje za finančné plánovanie – lån penge trods rki. Hlavné dôvody na zhromažďovanie majetku zahŕňajú nákup domu alebo auta, začatie podnikania, platenie výdavkov na vzdelanie a úspory na dôchodok. Dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje projektovanie toho, čo bude koľko stáť, a kedy potrebujete vybrať finančné prostriedky, ktoré budú potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. Hlavným rizikom pre domácnosť pri dosahovaní tohoto cieľa akumulácie je miera rastu cien v priebehu času alebo inflácie. Pomocou kalkulačiek finančný plánovač navrhne kombináciu vyčlenenia aktív a pravidelných úspor, ktoré sa investujú do rôznych investícií. S cieľom prekonať mieru inflácie musí investičné portfólio získať vyššiu mieru návratnosti, ktorá spravidla vystaví portfólio viacerým rizikám. Riadenie týchto portfóliových rizík sa najčastejšie dosahuje pomocou alokácie aktív, ktoré sa snažia diverzifikovať investičné riziko a príležitosti. Alokácia by mala tiež brať do úvahy osobný rizikový profil každého investora, pretože rizikové postoje sa líšia od človeka k človeku.

Plánovanie odchodu do dôchodku je proces pochopenia toho, koľko stojí život po odchode do dôchodku, a prichádza s plánom na rozdelenie majetku na pokrytie akéhokoľvek výpadku príjmov.